ul. Gajowa 75, 15-794 Białystok
Tel. 85 66 20 796
Fax 85 66 21 586

UWAGA!!!

Jeśli urodziłeś się w roku 1985 1980 1975 1970 1966 i nie leczysz się na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze, zapraszamy do Przychodni na wykonanie bezpłatnych badań w celu ustalenia ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia i cukrzycy.

27-12-2013
RODO

INFORMACJA DLA PACJENTA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1. „Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna, 15-794 Białystok, ul. Gajowa 75 Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Agnieszka Kulesza, e-mail: przychrodz@poczta.onet.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji stanu zdrowia oraz udzielanych świadczeń medycznych na podstawie Art. 9 ust. 2 lit.)h Rodo, Ustawy z dn.6 listopada 2008r art.23 (Dz.U. Z 2018 poz.1318) i ustawy z dn.15.04.2011 (Dz.U.z 2018 poz. 160)

3. Podanie przez Panstwa swoich danych osobowych jest niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych i jest dobrowolne.

4. NZOZ Przychodnia Rodzinna s.c.będzie przekazywać Pana/Pani dane dotyczące zdrowia,oraz udzielonych świadczeń medycznych do: ·POW NFZ, ·Ministerstwa Zdrowia, ·Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ·oraz innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz NZOZ Przychodni Rodzinnej s.c.

5. NZOZ Przychodnia Rodzinna s.c. będzie udostępniać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

7. NZOZ Przychodnia Rodzinna s.c. będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej Pana/Pani stanu zdrowia przez okres, o którym mowa w ustawie z dn. 6 listopada 2008 art.29 o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, oraz w przepisach szczególnych (20 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach)

8. Przysługuje Państwu prawo do: ·dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; ·sprostowania swoich nieprawidłowych danych; ·wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

9.Jeżeli uważają Państw że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

10.Jeśli potrzebują Panstwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą skorzystać z przysługujących Ci praw, prosze skontaktować się z nami.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Agnieszka Kulesza, e-mail: przychrodz@poczta.onet.pl NZOZ Przychodnia Rodzinna s.c., 15-794 Białystok, ul. Gajowa 75