Klauzula informacyjna dla pacjentów

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, informujemy o zasadach dotyczących sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych w Przychodni Rodzinnej Lekarze-Joanna Zabielska-Cieciuch, Paulina Sokołowska, Mateusz Szmidt spółka partnerska

Podstawa prawna: RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 • Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • Rozporządzenie MZ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Do danych osobowych dotyczących zdrowia należy zaliczyć wszystkie dane o stanie zdrowia osoby, ujawniające informacje o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie fizycznego lub psychicznego zdrowia osoby, której dane dotyczą. Do danych takich należą informacje o danej osobie fizycznej zbierane podczas jej rejestracji do usług opieki zdrowotnej lub podczas świadczenia jej usług opieki zdrowotnej, jak to określa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE(1); numer, symbol lub oznaczenie przypisane danej osobie fizycznej w celu jednoznacznego zidentyfikowania tej osoby fizycznej do celów zdrowotnych; informacje pochodzące z badań laboratoryjnych lub lekarskich części ciała lub płynów ustrojowych, w tym danych genetycznych i próbek biologicznych oraz wszelkie informacje, na przykład o chorobie, niepełnosprawności, ryzyku choroby, historii medycznej, leczeniu klinicznym lub stanie biomedycznym osoby, której dane dotyczą, niezależnie od ich źródła, którym może być na przykład lekarz lub inny pracownik służby zdrowia, szpital, urządzenie medyczne.

Dane pacjentów przetwarzane w Przychodni Rodzinnej Lekarze-Joanna Zabielska-Cieciuch, Paulina Sokołowska, Mateusz Szmidt spółka partnerska to:

imię, nazwisko, nazwisko rodowe, data urodzenia, płeć, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, historia choroby, upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej i do informacji o stanie zdrowia pacjenta, deklaracje, dane związane z leczeniem i profilaktyką.

Zgodnie z art. 13, art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Przychodnia Rodzinna Lekarze-Joanna Zabielska-Cieciuch, Paulina Sokołowska, Mateusz Szmidt spółka partnerska informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Rodzinna Lekarze-Joanna Zabielska-Cieciuch, Paulina Sokołowska, Mateusz Szmidt spółka partnerska z siedzibą przy ul. Gajowej 75, 15-794 Białystok;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: przychodniarodzinna@op.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi medycznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  – niezbędność przetwarzania do celów profilaktyki zawodowej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej. Wykorzystujemy Państwa dane do sprawozdawczości, rozliczeń z płatnikiem NFZ oraz podwykonawcami świadczącymi dla Państwa usługi badań, wystawiania faktur oraz rachunków.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  a) wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  b) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
  c) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) – art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.
  Podstawa prawna upoważniająca do przetwarzania danych osobowych:
  – art. 24 ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  – art. 9 ust. 2 lit h RODO, który wymienia cele zdrowotne przetwarzania,
  – ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
  – ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania usługi medycznej i 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością wykonania usługi medycznej;
  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu;
  Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Menu